Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

קדושת לוי - השלם

ספר קדושת לוי - השלם, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, 2 כרכים, כריכה קשה. ספר דרשות על התורה והמועדים של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב "סנגורן של ישראל", בעריכה חדשה עם מראי מקומות, מפתחות וערכים.  

אודות הספר קדושת לוי

הספר הקדוש "קדושת לוי" - אחד מספרי היסוד בארון הספרים היהודי, נכתב על ידי הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעצמו, וסגולות רבות נקשרו בשמו עד שחכמי וצדיקי דורו ובדורות שלאחריו העידו והגידו שסגולת הספה"ק גדולה היא מאוד להרכיש ולנטוע בלב הקורא או המעיין בו התלהבות ודביקות יראת ד' ואהבתו. והספר בעצמו שמירה בבית ישראל וסגולה להנצל מדינים השולטים בעולם.

וכך נכתב ע"י כותב תולדותיו בסוף ספרו:

"הרב הקדוש חיבר ספרו הקדוש קדושת לוי בג' חלקים. חלק א' על חנוכה ופורים וכללות הנסים נדפס עוד בחייו.

חלק שני על חמישה חומשי תורה, נדפס ע"י בנו הרה"ג רבי דוב בער ז"ל בשנת תקע"א.

חלק ג' היא חיבור קטן הכמות על פרקי אבות גם פירוש על הזכירות.

ספר הקדוש הלז אינו כרוב ספרי תלמודי הבעש"ט זי"ע שנכתבו ע"י התלמידים ששמעו דברי הרב. זהו הספר נכתב ע״י הרב הקדוש בעצמו, הוא היולדו בעשתונותיו הקשורים בחי עולמים והוא הכותבו בלשונו ובסגנונו, את הכל עשה יפ"ה יפ"ה בעט"ו, ובעצמו קרא שם ספרו בשמו הנאה קדושת לוי.

אודות מחבר הספר קדושת לוי

ר' לוי יצחק מברדיצ'ב (1740 בערך - 1819) היה מתלמידיו של דב בער (בֵּר) ממזריץ' והתבלט לימים כאחד ממנהיגי התנועה החסידית באוקראינה, "שהלך בדרכו של הבעש"ט כמלמד זכות על כלל ישראל" - לא רק על חסידיו. 
ר' לוי יצחק נולד בגליציה למשפחת רבנים, ולאחר נישואיו התגורר בבית חותנו במחוז לובלין שבפולין. באותה תקופה התקרב לתנועת החסידות, ובלחץ חוגי המתנגדים נאלץ לנדוד ממקום למקום, עד שהגיע לעיר ברדיצ'ב שבאוקראינה (תקמ"ה - 1785). שם התמנה לאב בית דין וקנה את מעמדו כרב ופוסק, כמנהיג חסידי, צדיק, וכאיש ציבור שפעל למען כלל היהודים. ברדיצ'ב הייתה לעיר מגוריו, ובה חי ופעל במשך כ-25 שנה - עד למותו.
ר' לוי יצחק מברדיצ'ב התפרסם בידיעותיו הרבות בתורה, ואף בחוגי המתנגדים הגדירו אותו כ"מלא תורה" - תופעה יוצאת דופן בימי המאבק בין המתנגדים לחסידים.  הוא לא הקים אחריו שושלת חסידית, אך היה מנהיג עממי ואהוב שהדגיש את יסוד השמחה ואת ההתלהבות בתפילה, המענגת את הנשמה ומביאה ל"התפשטות [מן] הגשמיות".
 נהג לנסוע ברחבי אוקראינה, יחד עם מניין חסידים, כדי להפיץ את תורות החסידות בקהילות היהודים. יסוד מרכזי בתפיסתו היה אהבת ישראל - אהבת כל יהודי באשר הוא, חסיד או מתנגד, שומר מצוות או חוטא. הוא נחשב ל"סנגורם של ישראל" והיה מלמד זכות על כל יהודי, ולפי תפיסתו - רק מי "שמספר תמיד בצדקת ובגדולת ישראל... ראוי להיות מנהיג על ישראל". 
ר' לוי יצחק מברדיצ'ב כתב ספר דרשות של פרשת התורה - "קדושת לוי" - שיצא לאור עוד בחייו (תקנ"ח - 1798), ולאחר מותו הוציאו בניו לאור מהדורה מורחבת של הספר, לפי כתבי היד שנותרו  בעיזבונו (תקע"א - 1811).
נפטר בחודש תשרי תק"ע - 1810 ונקבר בבית הקברות היהודי בעיר מגוריו, ברדיצ'ב.

parlez en à vos amis 'קדושת לוי - השלם'

est revenue en stock
קדושת לוי - השלם
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר קדושת לוי - השלם תמונה שניה- הספר קדושת לוי - השלם

קדושת לוי - השלם

Ajouter a l'étagère prix: 113 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "קדושת לוי - השלם", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
מצווה בפרשה

מצווה בפרשה

Ajouter a l'étagère prix: 63 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement