Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מדרש רבה - 3 כרכים

הספר מדרש רבה- מדרשי אגדה על חמישה חומשי תורה וכן על חמש המגילות. ג' כרכים מהדורה מפוארת.

אודות הספר מדרש רבה

מדרש רבה הוא שם כולל לעשרה חיבורים של מדרשי אגדה שנוצרו בתקופת האמוראים והועלו על הכתב בזמנים שונים, ובסגנונות מגוונים - בעיקר בארץ ישראל. השם מתייחס למדרשים על חמשת חומשי תורה ועל חמש המגילות.

מדרש רבה נמנה עם המדרשים המקובלים ביותר במשך הדורות ואף על פי שכיום נדפסים מדרשי רבה בקובץ אחד, כל אחד ממדרשי רבה הוא יצירה בפני עצמה.

בנוסף במדרש רבה ישנם הבדלים בין המדרשים השונים מבחינת מבנה המדרשים וזמן עריכתם.

 

רקע אודות מדרש רבה

בראשית רבה, ויקרא רבה ורוב המגילות, הם החיבורים המוקדמים ביותר, ונערכו במתכונתם הנוכחית במאה השישית בערך. שמות רבה, במדבר רבה, דברים רבה ומגילת אסתר רבה נחשבים מאוחרים יחסית, וחלקם נערכו במתכונתם הנוכחית אחרי שנת 1000 לספירה.

המדרשים הכלולים במדרש רבה אלו הם בדרך כלל רחבי ההיקף מבין החיבורים המדרשיים לחומשים ולמגילות, והדפסתם גרמה לדומיננטיות כמעט מוחלטת שלהם ב'שוק' ספרות האגדה הארץ-ישראלית.

למדרש רבה נתחברו פירושים רבים, בהם פירוש "מתנות כהונה", "יפה תואר", "פירוש מהרז"ו", "עץ יוסף" ו"ענף יוסף", "תפארת ציון" ואחרים.   

parlez en à vos amis 'מדרש רבה - 3 כרכים'

Les clients qui ont acheté le livre "מדרש רבה - 3 כרכים", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement