Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

חידושין על התורה לרבינו תם

   Editeur: מכון אופק - קורן

הספר חידושין על התורה לרבינו תם, מכון אופק - קורן, 594 עמודים, כריכה קשה. מהדיר: הרב אברהם שושנה, ומסייעים: הרב אביגדור אריאלי והרב ישראל שניידר. ספר חדש הכונס בתוכו את פירושיו המופלאים של רבנו יעקב תם. 

אודות הספר חידושין על התורה לרבינו תם

ביסוד המהדורה שמנו נוסח כ"י מוסקבה (מסומן באות ג), הקדום יותר, ואשר לשונו ברוב המקומות רהוטה יותר, ואנו מתקנים את נוסחו עפ"י כ"י פריס (מסומן באות פ). יחוסו של החיבור לר"ת נתבאר בהרחבה במבוא. החיבור כולל שני סוגים של פירושים וחידושים, האחד פירושים קצרים על התורה, שחלקם הגדול מוקדש לסוגיות תלמודיות הלכתיות, והאחר דיונים הלכתיים ארוכים. 

החיבור מיוחד במינו מכמה בחינות המייחדות אותו משאר קבצי התוספות על התורה. והוא אחד מקבצי התוספות על התורה הקדומים ביותר, ואולי הקדום ביותר. מלווה בשני מדורים, מדור שינויי נוסחאות, ומדור 'הערות וביאורים' הדנים במקורותיו של החיבור בתלמוד ובמדרשים, ובהשוואה לשאר תורת בעלי התוספות על הש"ס ועל התורה. בצירוף מבוא רחב ומפתחות מפורטים.

המבוא הרחב, בן 101 עמודים, מטפל בסוגה המיוחדת של תורת בעלי התוספות על התורה באופן כללי, ומייחד את הדיבור על תעודות מיוחדות מחיבורים אלו בהשוואה לחיבורנו. ובזה חורג המבוא במסגרת הדיון הכללי בטיבו של החיבור וזהות מחברו, ותורם תרומה מחודשת להבנה בתכניהם הכלליים והרכבם של חיבורי בעלי התוספות על התורה, המהווים השלמה נאותה למפעלם הגדול בפירוש התורה שבעל פה.                                                  (אתר ההוצאה)

אודות רבינו תם

רבינו יעקב ב"ר מאיר תם היה פוסק, מפרש התלמוד ופייטין חשוב בצרפת בימי הביניים, מגדולי בעלי התוספות וממנהיגי יהדות צרפת. נכדו של רש"י.

נולד בשנת ד'תת"ס לערך בצפון צרפת לאביו רבי מאיר מרומרוג ואמו יוכבד, בתו של רש"י. אחיו הגדול הוא הרשב"ם והצעיר הוא ריב"ם. נשא את מרים, אחות רבי שמשון הזקן מפלייזא. לפרנסתו עסק בהלוואה בריבית (מהר"ם מרוטנבורג תשצה), ויש אומרים שהתפרנס גם מעשיית יין. עבר את שואת מסעות הצלב ופרעות תתנ"ו, וניצל ממוות בנס. רבינו תם הוכר כגדול בעלי התוספות וכמנהיג הדור, ויצאו לו מוניטין כגדול בתורה אף מעבר לארצו. פירושיו הרבים לתלמוד, בתוכם חידושי הלכה רבים, נקלטו בתוך פירוש התוספות לתלמוד.

הספר חידושין על התורה לרבינו תם מצטרף לחיבוריו השונים של רבנו תם ובניהם: תיקון ספר תורה, סדר הגט, מחזור תפילה ונראה שהיו בו גם הלכות תפילה, ועוד..

נפטר בצרפת בשנת ד'תתקל"א

 

parlez en à vos amis 'חידושין על התורה לרבינו תם'

חידושין על התורה לרבינו תם
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר חידושין על התורה לרבינו תם תמונה שניה- הספר חידושין על התורה לרבינו תם

חידושין על התורה לרבינו תם

Ajouter a l'étagère prix: 85 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "חידושין על התורה לרבינו תם", ont aussi consulté les livres suivants:

Chumash Dirshu

Chumash Dirshu

Ajouter a l'étagère prix: 72 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement