Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

שומר אמונים הקדמון

   Editeur: ברזני

שומר אמונים הקדמון הוא ספר מבוא לתורת הקבלה.

הספר בנוי בצורת ויכוח בין שאלתיאל, המצדד בלימוד הנגלה בתחילת הויכוח, לבין יהוידע, המצדד בלימוד הנסתר, ומלמדו את כל יסודות תורת הקבלה, וכן מתרץ את כל הקושיות עליה. 

ספר יסוד לחכמת הקבלה.

 

אודות ר' יוסף אירגאס

נולד בשנת תמ"ה בליוורנו לרבי עמנואל אירגאס- משפחה ממוצא ספרדי. למד בישיבתו של המרא דאתרא רבי שמואל די פאס בליוורנו. בגיל צעיר הצטיין בידיעותיו בתורת הנגלה. בגיל שמונה עשרה נשא את בת דודתו לאשה. בגיל זה כתב את ספרו הראשון- פרי מגדים. עבר לריג'יו ללמוד קבלה בישיבתו של רבי בנימין הכהן מריג'יו (הרב"ך)- תלמידו של רבי משה זכות. בריג'יו נהג בפרישות גדולה, ואת כל הכסף שקבל מהוריו פיזר לצדקה. לאחר שרכש בקיאות והעמיק בתורת הקבלה, החל לנדוד ברחבי איטליה על מנת לעודד את הציבור לעסוק בה. הוא ייסד את ישיבת נווה שלום בעיר פיזה. כשהגיע לליוורנו, נהגו בני העיר בכבוד גדול, והוא התמנה להיות רב העיר. התכתב בהלכה עם רבים מגדולי דורו. רבי יהודה רוזאניס, בעל "משנה למלך" על משנה תורה אמר עליו: "ומי כמוהו מורה דרך לא יטו ממנו ימין ושמאל, אשר יאמר כי הוא זה". ר' יוסף נלחם בקנאות נגד מאמיניו של משיח השקר שבתאי צבי, ובמיוחד נגד נחמיה חיון.

נפטר בג' בסיוון ת"צ בגיל 45. מסופר כי לפני פטירתו חבק ונשק את כל תלמידיו.

נחשב לאבי השיטה הרואה את ה"צמצום" המוזכר בכתבי האר"י כמשל ולא כפשוטו, ומתווכח על זה עם רבי עמנואל חי ריקי, שנחשב לאבי השיטה הסוברת כי הצמצום הוא כפשוטו.

parlez en à vos amis 'שומר אמונים הקדמון'

Les clients qui ont acheté le livre "שומר אמונים הקדמון", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement