Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

ספרי הרש"ש - אור הלבנה

   Editeur: יריד הספרים

ספרי הרש"ש זצ"ל - על כוונות הרש"ש

ספר אור הלבנה - על כוונות ברכת הלבנה וברכת החודש.

אור החיים - כוונות ברכת האירוסין והנישואין, ברית המילה וברכת המזון.

ספר שר שלום - כוונות פסח, חנוכה ופורים.

פרי עץ הגן - כוונות ראש השנה.

אודות הסידור ומחברו - הרש"ש

הרב שלום מזרחי שרעבי (מכונה גם הרש"ש ולעתים בתוספת "הקדוש"), היה מקובל בולט, מחבר "פירוש השמ"ש" על כתבי האר"י ו"סידור הרש"ש", עם כוונות התפילה. נולד בשרעב או בצנעא שבתימן. בצעירותו עלה לארץ ישראל. על פי המסופר הוא עבד כשמש בית כנסת בישיבת המקובלים בית אל אצל ראש הישיבה - הרב גדליה חיון. לאחר שהתגלו יכולותיו התחתן עם חנה חיון - בתו של ראש הישיבה, ולאחר פטירת חותנו מונה לראש הישיבה. 

הרש"ש עמד בראש חברת רבנים מפורסמים שנקראה "חברת אהבת שלום" ובין תלמידיו היו החיד"א, המהרי"ט אלגאזי, ר' חיים דילרוזה ור' גרשון מקיטוב גיס הבעל שם טוב. תלמידים אלה היו כמעט בני גילו של הרש"ש ואף מבוגרים ממנו ולמרות זאת נחשב הרש"ש בעיניהם לרבם.

הרש"ש שלח את תלמידו המהרי"ט אלגאזי להסתובב בקהילות אשכנז כדי להתרימם לחיזוק ישיבת בית אל והיישוב היהודי בירושלים. במהלך סיורו התקבל בכבוד וגדולי הרבנים בקשו ממנו את סידורו של הרש"ש לעיון. היו אלה בעל ספר "ההפלאה" ר' פנחס הורוביץ, המקובל רבי נתן אדלר ותלמידו ר' משה סופר, ה"חת"ם סופר". רבי נתן אדלר אף הביא מטורקיה רב שילמד אתו את ההגייה הספרדית, כדי שיוכל להתפלל על פי סידורו של הרש"ש. 

 

parlez en à vos amis 'ספרי הרש"ש - אור הלבנה'

Les clients qui ont acheté le livre "ספרי הרש"ש - אור הלבנה", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement