Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

סוד חכמת הפרצוף וחכמת כף היד

הספר סוד חכמת הפרצוף וחכמת כף היד42 עמודים, כריכה קשה. אותות היד ופרכוס איברים. הבנה וידע בשפה ברורה ופשוטה, מדריך נפלא להבנת שרטוטי הידיים וחכמת הפרצוף. עם קונטרס מספר קדמון - שושנת יעקב זי"ע עפ"י הזוהר הקדוש.

אודות ספר סוד חכמת הפרצוף וחכמת כף היד

מהי חכמת הפרצוף? מה אומרות השערות? העיניים? השפתיים? האף? יש שישה סימנים באדם התחתון כדי לדעת ולהכיר מידותיו הטבועים בו, על ידי שרטוטים וצורות שבגוף ניתן לדעת סודות ופנימיות האדם!

ואתה תחזה - בשיער - מכל העם, במצח - אנשי חיל, בפנים - יראי אלוקים, בעיניים - אנשי אמת, בשפתיים - שונאי בצע, בידיים ובשרטוטי הידיים.

סוד חכמת הפרצוף - פנים, מצח, אף, שערות, עיניים, אוזניים, שפתיים. חכמת כף היד - אותות היד ופרכוס האיברים. עם קונטרס מספר קדמון: שושנת יעקב זיע"א על פי הזוהר הקדוש.

"כי על ידי חכמת הפרצוף וההסתכלות בצורות ובפרצופי כל אדם ואדם אפשר לראות ולהבין את מי מתוך העם ראוי להעמיד שרים ושופטים לשפוט את ישראל! וכל אדם ששורשו ביסוד נשמתו של אדם הראשון יוכל לדעת ללמוד ולהבין סודות אלו בחכמת הפרצוף בזעיר אנפין ממה שנמסר לאדם הראשון...

"כמו שעשה הקב"ה כוכבים ומזלות ברקיע השמים להסתכל בהם ולדעת את כל חכמת הכוכבים ומזלות על כללות העולם, ובפרט על ארץ ישראל לפי מעשינו, כך גם עשה הקב"ה סימנים - רשימות - וקמטים בגוף האדם המראים על פנימיותו. אם מתעלה, נראים בו רישומים וסימנים טובים. אך אם חלילה קלקל, אזי נראים בו סימני םורישומים שאינם טובים (שהוא הגורם לזה), והכל לפי מעשיו... (דברי המחבר בהקדמה).

ספר סוד חכמת הפרצוף וחכמת כף היד מצטרף לעוד ספרי קבלה העוסקים בנושאים דומים וביניהם: סוד נשמות בני האדםסוד פתרון החלומותחכמת היד והשרטוטאוצר הגורלותגלגולי נשמות, ועוד'..

parlez en à vos amis 'סוד חכמת הפרצוף וחכמת כף היד'

סוד חכמת הפרצוף וחכמת כף היד
Cliquez sur l'image pour agrandir

סוד חכמת הפרצוף וחכמת כף היד

Ajouter a l'étagère prix: 65 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "סוד חכמת הפרצוף וחכמת כף היד", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
לבנת הספיר

לבנת הספיר

Ajouter a l'étagère prix: 70 ₪
דגלי אהבה

דגלי אהבה

Ajouter a l'étagère prix: 320 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement