Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

הקדמת רחובות הנהר - ע"פ שפת הנהר

   Editeur: באר אליהו

הספר הקדמת רחובות הנהר לרש"ש זיע"א בהוצאת באר אליהו, מהמקובל האלוקי רבי שלום שערבי (הרש"ש) זצוק"ל נכתב כהקדמה לספר נהר שלום שחובר על סדר כוונת התפילות, ובו יסודות לימוד חכמת הקבלה. הוצאה מפוארת עם פירוש "שפת הנהר".

אודות הסידור ומחברו - הרש"ש

הרב שלום מזרחי שרעבי (מכונה גם הרש"ש ולעתים בתוספת "הקדוש"), היה מקובל בולט, מחבר "פירוש השמ"ש" על כתבי האר"י ו"סידור הרש"ש", עם כוונות התפילה. נולד בשרעב או בצנעא שבתימן. בצעירותו עלה לארץ ישראל. על פי המסופר הוא עבד כשמש בית כנסת בישיבת המקובלים בית אל אצל ראש הישיבה - הרב גדליה חיון. לאחר שהתגלו יכולותיו התחתן עם חנה חיון - בתו של ראש הישיבה, ולאחר פטירת חותנו מונה לראש הישיבה. 

הרש"ש עמד בראש חברת רבנים מפורסמים שנקראה "חברת אהבת שלום" ובין תלמידיו היו החיד"א, המהרי"ט אלגאזי, ר' חיים דילרוזה ור' גרשון מקיטוב גיס הבעל שם טוב. תלמידים אלה היו כמעט בני גילו של הרש"ש ואף מבוגרים ממנו ולמרות זאת נחשב הרש"ש בעיניהם לרבם.

הרש"ש שלח את תלמידו המהרי"ט אלגאזי להסתובב בקהילות אשכנז כדי להתרימם לחיזוק ישיבת בית אל והיישוב היהודי בירושלים. במהלך סיורו התקבל בכבוד וגדולי הרבנים בקשו ממנו את סידורו של הרש"ש לעיון. היו אלה בעל ספר "ההפלאה" ר' פנחס הורוביץ, המקובל רבי נתן אדלר ותלמידו ר' משה סופר, ה"חת"ם סופר". רבי נתן אדלר אף הביא מטורקיה רב שילמד אתו את ההגייה הספרדית, כדי שיוכל להתפלל על פי סידורו של הרש"ש

parlez en à vos amis 'הקדמת רחובות הנהר - ע"פ שפת הנהר'

הקדמת רחובות הנהר - ע"פ שפת הנהר
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר הקדמת רחובות הנהר - ע"פ שפת הנהר תמונה שניה- הספר הקדמת רחובות הנהר - ע"פ שפת הנהר

הקדמת רחובות הנהר - ע"פ שפת הנהר

Ajouter a l'étagère prix: 119 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "הקדמת רחובות הנהר - ע"פ שפת הנהר", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
שפע טל - גדול

שפע טל - גדול

Ajouter a l'étagère prix: 90 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement