Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

שולחן ערוך יורה דעה

   Editeur: ברזני

הספר שולחן ערוך יורה דעה, רבי יוסף קארו, הוצאת ברזני 2 כרכים, כריכה קשה.

אודות הספר שולחן ערוך - יורה דעה

חִבְּרוֹ הגאון מופת דורו, החכם השלם, מורנו הרב רבנו יוסף קארו זצ"ל בן מורנו הרב רבינו אפרים קארו זצ"ל, אשר אור תורתו זרחה כאור היום בעיר צפת תבנה ותכונן, ומעייני תורתו נפוצות ביהודה, ובישראל נודע שמו. וחִבר הספר הזה קיצור מחיבורו הגדול אשר עשה על הארבעה טורים אשר קראם בית יוסף, אשר בם כוח מעשיו הגיד, וכל יקר ראתה עינו. כדי שכל מבקש ה' ימצא מבוקשו בנקל, כל דין ודין על מתכונתו באין אומר ואין דברים. והכין לכל מטה ושולחן וכסא ומנורה, אשר לאורו ילכו בטח, כי כן משנת רבי יוסף קב ונקי. ומפה פרושה עליו, עם הגהות וחידושי דינים הרבה מאוד מדקדוקי סופרים הראשונים ואחרונים שהשמיט הגאון קארו ז"ל. והמציאם האשל הגדול, רבן של כל בני הגולה, רבנו משה איסרליש זצ"ל אב בית דין קהילת קראקא; עם מורה צדק מנהגי קהילות קדושות רייסן, ליטה, פיהם, מערהרן ואשכנז, ברורים כיום שלישי מה שהוסיף מהר"ר משה מדעתו.

אודות מחבר הספר שולחן ערוך - יורה דעה

רבי יוסף קארו (1488 ה'רמ"ח‏  1575, י"ג בניסן ה'של"ה‏) היה מגדולי הרבנים ופוסקי ישראל בכל הדורות, מחבר השולחן ערוך והבית יוסף, מכונה גםהבית יוסף, מרן והמחבר. עסק גם בקבלה.

נולד ב-1488 בספרד, בעודו ילד קטן נאלץ לנדוד עם הוריו בעקבות גירוש ספרד, והמשפחה הגיעה לליסבון שבפורטוגל משם הגיעה לקושטא. אחר שאביו נפטר הוא גדל בבית דודו שחי בקושטא, רבי יצחק קארו. בבגרותו התבסס באדריאנופול. בעיר זו התחתן ובה זכה למעמד רבני חשוב, ובהיותו כבן 34 החל בכתיבת חיבורו על הטור - הבית יוסף. 

אחרי שהתאלמן מאשתו הראשונה התחתן בשנית. בין 1523 ל-1536 התגורר בעיר ניקופול בבולגריה ובה הקים את בית הכנסת וישיבת "בית יוסף" ולאחר מכן עלה לארץ ישראל, וקבע את מקומו בצפת שם חיבר זכה לגילוי המיוחד בעקבותיו חיבר את מגיד מישרים. בעיר הגלילית נעשה תלמידו של רבי יעקב בירב, והיה הראשון שהוסמך על ידו כרב עם חידוש הסמיכה. אחר כך נסמכו לרבנות רק עוד שלושה תלמידים נוספים של ר' יעקב בירב: רבי משה מטראני, רבי משה קורדובירו ורבי יוסף סאגיס (רבו של ר' אלעזר אזכרי (מחבר ספר חרדים) וחברו של ר' יוסף קארו.

parlez en à vos amis 'שולחן ערוך יורה דעה'

Les clients qui ont acheté le livre "שולחן ערוך יורה דעה", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement