Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

קיצור דרכי טהרה

הספר קיצור דרכי טהרה  -

על הלכות טהרת המשפחה לכל עדות ישראל.

נאסף, נערך ונקבץ ע"י הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

יוצא לאור ע"י מוסדות דור ודור, ירושלים.

 

 

אודות הספר דרכי טהרה

בספר דרכי טהרה מובאות ההלכות בנושא החשוב של טהרת המשפחה וכן הלכות נידה וענייני צניעות. הספר מתאים לכל העדות. הספר בנוי כפסקי הלכה עם שאלות ותשובות.

ההלכות בספר מוגשות בצורה פשוטה,מתומצתת ומסבירת פנים. בנוסף, הספר דרכי טהרה כתוב באותיות מאירות עיניים ועם ניקוד. השפה בה כתובות ההלכות היא שפה קלה ובהירה המקלה על הבנת ההלכות בנושא חשוב זה.

תוכן הספר דרכי טהרה

ידוע שהלכות אלו סבוכות וקשות ולכן לעיתים טועים בהן וחלילה לא מקיימים אותן בשלמות או מחמירים בהן יתר על המידה, לכן בא ספר זה בשפתו הפשוטה ובגישתו המיוחדת של הרב אליהו זצ"ל ומבהר לנו אותן בצורה שתסייע לשמור על הלכות אלו בצורה הטובה ביותר.

הפסיקה בספר דרכי טהרה באופן עקרוני היא לפי השולחן ערוך והרמ"א, ומתאימה גם לאשכנזים וגם לספרדים. בנוסף דרכי טהרה מכיל תוספות וחידושים בענייני רפואה וכדומה.

לספר מצורפת אגרת לבת ישראל וכן ילקוט אוצר תחינות לבת ישראל.

"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"

parlez en à vos amis 'קיצור דרכי טהרה'

Les clients qui ont acheté le livre "קיצור דרכי טהרה", ont aussi consulté les livres suivants:

חקי הנשים

חקי הנשים

Ajouter a l'étagère prix: 35 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement