Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

שמירת הלשון - דרשו

   Editeur: דרשו

ספר שמירת הלשון ל'חפץ חיים' ר' ישראל מאיר מראדין זיע"א, כתוספת לספרו ה'חפץ חיים'. חלק שמירת הלשון עוסק במוסר של איסור לשון הרע ורכילות, ודיבורים אסורים אחרים. בעקבות הדפסת החפץ חיים במהדורת 'דרשו' על כל מעלותיו המיוחדות, החליטה הנהלת 'דרשו' להוסיף לו את כהשלמה מתבקשת את ספר 'שמירת הלשון', במהדורה מפוארת ומושקעת כמיטב המסורת של 'דרשו'.

שימו לב - ניתן לרכוש גם את כרך החפץ חיים של מהדורה זו, וכן סט משולב של שני הכרכים

מעלות מהדורת חפץ חיים דרשו  

  • ביאור לשון - כיון שפעמים שהחפץ חיים קיצר בדבריו או שנקט בלשונות ארמית או שאינם מדוברים בזמננו, לכך במקביל לדברי החפץ חיים, הובא ביאור לשונו בתמציתיות כאשר מילות הביאור היכן שנצרך הדבר, הוכנסו בתוך הדברים, כדי להקל לב הלומדים הביאור הובא במקביל לדבריו, לכשיתקל הלומד  במילה או משפט המצריך באור, יוכל תוך כדי לימודו וקריאת הדברים למצוא את מבוקשו. זאת ועוד זכה מרנא החפץ חיים שספרו זה נלמד בכל מקהלות ישראל אנשים נשים זקנים עם נערים, מה שמצריך הנגשת הספר לכל קשת ה​לומדים הרחבה.
  • מהדורה מוגהת ומדוקדקת - מהדורה זו של החפץ חיים הוגהה ותוקנה בדקדוק רב על ידי צוות מגיהים תלמידי חכמים בעלי שם, במקביל למהדורות שיצאו בזמן החפץ חיים. כמו כן הושם דגש רב על ענין הניקוד והפיסוק הנכון והמדוייק במקומות שזה היה נצרך. וכן נפתחו הרבה מראי מקומות בבאר מים חיים שלא הופיעו כלל או שנמצאו בהם טעויות.
  • ביאורים ומוספים – כבספר המשנה ברורה של דרשו, כן במהדורה זו של החפץ חיים, הובאו במקביל לעמוד החפץ חיים, ביאורים שנותנים אור ותוספת הבנה בדבריו כאן, ממה שביאר וכתב בשאר ספריו. כמו כן הובאו תשובות ופסקים מגדולי הפוסקים שכתבו ודנו בעניני לשון הרע המעשיים והמצויים בכל שטחי החיים של כל איש ישראל, שלא פרטם החפץ חיים בספרו, מלאכה גדולה ועצומה זו נעשתה ביגיעה ועמל רב כדי למצוא ולהגיע לפסקי הלכות בעניני לשון הרע, כדי שספר זה יוכל להקיף את כל עניני לשון הרע בכל מערכת החיים המביאה אין ספור שאלות וספקות בהלכות אלו.
  • מפתח ערכים הלכתי – מהדורה זאת שמקיפה וטומנת בחובה אלפי ערכים הלכתיים מעשיים ומצויים בחיי היום יום של כל איש ישראל בעניני לשון הרע, מה שלא נעשה עד היום, הביאה לידי יצירה חשובה מצד עצמה, של מפתח הלכתי מפורט, של אלפי ערכים הלכתיים ומעשיים המצויים מאד, כך שבכל דבר וענין יוכל כל אחד למצוא את מבוקשו ותשובה לספקותיו, על ידי העיון במפתח המסודר להפליא לפי העניינים המעשיים והמצויים, ולהגיע דרך זה למבוקשו בין בתרי הכתוב עלי ספר.
  • מהדורה מוגהת ומדוקדקת - מהדורה זו של החפץ חיים הוגהה ותוקנה בדקדוק רב על ידי צוות מגיהים תלמידי חכמים בעלי שם, במקביל למהדורות שיצאו בזמן החפץ חיים. כמו כן הושם דגש רב על ענין הניקוד והפיסוק הנכון והמדוייק במקומות שזה היה נצרך. וכן נפתחו הרבה מראי מקומות בבאר מים חיים שלא הופיעו כלל או שנמצאו בהם טעויות.
  • עימוד חדש – מחשבה רבה הושקעה במהדורה זו על עימוד הספר מחדש בצורה משובבת לב ומרהיבת עין, באותיות גדולות ונעימות לקריאה, בעימוד שיש בו שילוב של שמרנות וחדשנות, הנותנת תוצאה שלא נראה עד כה בספרי החפץ חיים שיצאו עד כה, מה שמהווה סיבה נוספת לחשקת ונימות הלימוד בספר החפץ חיים במהדורה זו.
  • הלוח היומי - כבכל מהדורות החפץ חיים שיצאו עד כה, גם במהדורה זו הכנסנו את הלוח היומי של לימוד החפץ חיים, כפי תקנת הגר"י סגל ממנצסטר זצ"ל שהתקבלה בכל קהילות ישראל, והציון ללימוד זה מופיע בתחילת דברי הח"ח, בלימוד של כל יום.

parlez en à vos amis 'שמירת הלשון - דרשו'

Les clients qui ont acheté le livre "שמירת הלשון - דרשו", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement