Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

בית תפילה

   Editeur: אמונת גבריאל

הספר בית תפילה כולל תפלות ובקשות לכל עת, מוסר על הכונה בתפילה ובאור על תפלת העמידה. כן שירות ותשבחות אשר חיבר הרב הגדול  מרן רבי אליעזר פאפו זצוק"ל בעל "הפלא יועץ" זצ"ל. יוצא לאור בעריכה חדשה ובהגהה מדקדקת מתוך כתב יד המחבר, עם ציונים מקורות והשלמות רבות וכן שירות ותשבחות הנדפסים לראשונה. כריכה קשה.

על מחבר בית תפילה- ר' אליעזר פאפו.

הרב אליעזר ב"ר יצחק פאפו (תקמ"ו - כ' בתשרי תקפ"ח; 1786 - 1827) היה תלמיד חכם מקובל ופוסק. שימש כרב הקהילה הספרדית של סיליסטרה שבבולגריה. נודע בספר המוסר שחיבר, "פלא יועץ".‏ ספרו "פלא יועץ" בנוי מפרקים קצרים לפי סדר האלפבית, שכל אחד נסוב על נושא שונה. סביב דמותו הילכו סיפורי אגדה שקשרו אותו בניסים.טרם פטירתו בשנת ה'תקפ"ח, הודיע כי כל המשתטח על קברו אחר טבילה, אמירת תהילים, ותפילה בכוונה - ייפקד בדבר ישועה ורחמים.

הספר בית תפילה כולל תפילות ותחינות שנכתבו מפרי ידיו.

parlez en à vos amis 'בית תפילה'

Les clients qui ont acheté le livre "בית תפילה", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement