Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

סט מחזורים קורן נוסח אשכנז

   Editeur: קורן

סט מחזורים קורן נוסח אשכנז - 3 כר'

שלישיית מחזורי תפילה לראש השנה יום הכיפורים ושלושת הרגלים נוסח אשכנז בהוצאת קורן - הסידור האהוב והנמכר עכשיו במארז של שלישייה-ראש השנה,יום הכיפורים,שלושת הרגלים (פסח,שבועות סוכות) 

"ותהי יראתם אותי מצוות נאנשים מלמודה" (ישעיהו כ"ט ,י"ג) 

קובל הנביא על ההרגל והשגרה המטביעים חותמם על חיי האדם, עד כי גם בבואו לעמוד בתפילה לפני הקב"ה בבחינת "בפיו ובשפתיו כבדוני, ולבו רחק ממני" (ישעיה,שם) וזהו מה שהזהירו חכמינו ז"ל,באמרם: "כשאתה מתפלל,אל תעש תפילתך קבע,אלא רחמים ותחנונים לפני המקום" (אבות ב',יח') 

התפילה שבפינו,הכתובה בסידור-אותם מילים, אותם פסוקים שאנו חוזרים עליהם יום יום, ופעמים אטחדות ביום- נהפכות בפינו להרגל ולמילמול שגרתי, "כצפצוף הזרזיר", והיא חסרה את הכוונה שבלב וואת ההרגשה החיה "לפני מי אתה עומד".

עובדה מצערת-וטבעית- זו הייתה הדחף לטרוח ולהגיש לציבור המתפללים כלי שיש בו הכדי למשוך ולקשור את המתפלל לא אל מילות התפילה בלבד, אלא גם אל תוכנה ואל הכוונה שהייתה לנוכח עיניהם של רבותינו, שתבעו לנו את מטבע של התפילה, ושל חכצי הדורות, שקבעו את נוסחואת התפילה. לשם כך שמנו לפנינו את היעד להביא את דברי התפילה לא בלבוש של חולין, היינו בצורה של ספר רגיל, אלא בלבוש קודש,שאף הצורה הגשמית שלו תוכל לשמש כמקור השראה של רגשות כבוד,קדושה ויראה. 

לשם כך טבענו תבנית מקורית של האות הנדפסת בצורה מיוחדת להגשת מילות התפילה בהתאמה לתוכנן, שורה שורה,ועמוד עמוד. ובשל כך תוכן התפילה נתון לפני המתפלל מבחינה חזותית באופן המונע אותו מן השיגרה ומן החופזה, וגורם ומסייע לו שיתן דעתו וליבו על הכתוב ועל היוצא מן הפה..." (לקוח מתוך ההקדמה לסידור)

ואם מדובר כך על תפילות של ימות החול קל וחומר בעניינן של תפילות החגים הבאים עלינו לטובה מדי שנה בשנה ועל כן בכדי להבין כמו שראוי להבין את עניין התפילה באה שלישיית הסידורים של קורן בכדי להסב לנו את התפילה מ-"מצוות אנשים מלומדה" לתפילה של תחנונים ורחמים לפני המקום ברוך הוא. שלישיית המחזורים לחגים-ראש השנה יום הכיפורים ושלושת הרגלים (פסח שבועות סוכות) מומלצת לכל אדם החפץ להוסיף נופח והסתכלות אחרת על תפילתו.

על המחזורים החדשים של הוצאת קורן

מחזורי קורן החדשים עברו עימוד מחדש וכעת לגופן המפורסם וחלוקת השורות הייחודית של קורן נלווים הסברים למנהגים על מקורותיהם, ולצדם הנחיות בעניין התפילה וסדרה וציון ההבדלים בין נוסח אשכנז ונוסח ספרד.

במחזורים סומנו מראי מקום לפסוקים ולפסקים, הנחיות לחזן, והובלטו תנועות קמץ קטן ושווא נע כמו גם ההגיות במלעיל. המחזור הדק והמעוצב ערוך ללא פירוש לפיוטים, והפיוטים וחלקי הפיוטים שאומרים רק בקצת מהקהילות - הועברו במהדורה החדשה לסוף המחזור.

המארז כולל בתוכו מחזורים לראש השנה, יום כיפור ושלושת הרגלים. 

גודל :  13*19.5 ס"מ                      כריכה: קשה                                   נוסח: אשכנז

parlez en à vos amis 'סט מחזורים קורן נוסח אשכנז'

סט מחזורים קורן נוסח אשכנז
Cliquez sur l'image pour agrandir

סט מחזורים קורן נוסח אשכנז

Ajouter a l'étagère prix: 179 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "סט מחזורים קורן נוסח אשכנז", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement