Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

הדף הקיומי סט

   Editeur: קורן

הדף הקיומי סט

שפתו של התלמוד, על פי קריאתו הייחודית של הרב דוב ברקוביץ, היא שפה קיומית מובהקת; בלבו של כל דף גמרא, מבעד לדיון ההלכתי, מאחורי המחלוקות, הדרשות והסברות ניצבת עמדה ערכית בעלת משמעות ישירה לחיינו אנו. כך, פירוט אבות הנזיקין במסכת בבא קמא רומז לשורשי האלימות בנפש האדם, משנת "שנים אחזין" במסכת בבא מציעא חותרת להמיר את יצר הרכושנות בשאיפה לשותפות, וסוגיית היזק ראייה במסכת בבא בתרא טומנת בחובה את הסוד לשכנות טובה.

הדף הקיומי מלווה את מחזור הדף היומי, תוך שהוא חושף את היסודות הרוחניים, המוסריים והאמוניים העומדים בלב סוגיות התלמוד. באמצעות ניתוח עומק של מבנה הסוגיות, טענותיהן ומושגיהן, מגלה המחבר את המשמעות הערכית הטמונה בהן, והופך את התלמוד, באמת ובתמים, לתורת חיים.

אודות הרב דוב ברקוביץ

הרב דוב ברקוביץ הוא משתתף פעיל זה שנים בעשייה חינוכית ותורנית למען התחדשות הרוח בישראל. בעבודתו הענפה ובהגותו המקורית הוא שואף להפגיש סוגיות שבתשתית הקיום הישראלי עם מקורותיה הראשוניים של היהדות. ברקוביץ למד באוניברסיטת שיקגו ובישיבה־אוניברסיטה בארצות הברית והנו בוגר תואר ראשון ושני בסוציולוגיה,  פילוסופיה והיסטוריה יהודית. הוא הוסמך לרבנות בידי הרב יוסף דוב סולובייצ׳יק. בשנת 1970 עלה לארץ, והיום הוא מתגורר עם משפחתו בשילה. בארץ למד בישיבת מרכז הרב קוק ובמכון שלום הרטמן.

סט הדף הקיומי, הרב דוב ברקוביץ

parlez en à vos amis 'הדף הקיומי סט'

Les clients qui ont acheté le livre "הדף הקיומי סט", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement