Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

נפש בריאה - לקראת חיים של אמונה

   Editeur: ספרית בית אל

ביסוד עבודת ה' לפי דרך החסידות עומדת הכרה עמוקה של נפש האדם. הנפש משמשת כמשך המדויק והמכוון ביותר לכל ענייני האלקות, ועל גבי הכרתה העיונית עוסקת החסידות רבות בתיקון הנפש, תוך שהיא שמה דגש גדול על העבודה הנפשית הפנימית המלווה את לימוד התורה וקיום המצוות.

אכן, פן נוסף של תורת הנפש, שנעשה נצרך יותר ויותר בחלוף הדורות, הוא התחום שבו מנסה לעסוק הפסיכולוגיה המודרנית - העיסוק בהבראת הנפש מתחלואיה הבסיסיים ביותר. כשם ש"היות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא", כך גם בריאות הנפש היא תנאי בסיסי והכרחי הקודם לכל עבודת ה' נפשית-פנימית.

בספר נפש בריאה מובאים חלק משיעוריו של הרב יצחק גינזבורג שליט"א בנושא חשוב זה. הספר נוגע בתחומי בריאות הנפש - תוך שהוא מותח קו ישר בין תחלואי הנפש לבין פגמים ועיוותים בתחומי עבודת ה' - ומתווה עקרונות יסוד של החסידות בדרך לבניית "נפש בריאה". כתשתית לחיים בריאים של הנפש מציב הספר את כח האמונה, הנותן לנפש יציבות אמתית ומעודד צמיחה והתגלות של שאר כחות הנפש. 

parlez en à vos amis 'נפש בריאה - לקראת חיים של אמונה'

נפש בריאה - לקראת חיים של אמונה
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר נפש בריאה - לקראת חיים של אמונה

נפש בריאה - לקראת חיים של אמונה

Ajouter a l'étagère prix: 42 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "נפש בריאה - לקראת חיים של אמונה", ont aussi consulté les livres suivants:

הזמן הפנימי

הזמן הפנימי

Ajouter a l'étagère prix: 45 ₪

Ajouter a l'étagère prix: 49 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement