Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

הכשרת האברכים

   Editeur: יפה נוף פלדהיים

הספר הכשרת האברכים - הדרכה בלימוד וחסידות לנשואים. ספר זה מהווה המשך לחובת התלמידים ומהווה 'הדרכה לתלמידים מתקדמים'. מאת האדמור מפיאסצנה.

 

אודות הספר הכשרת האברכים

בספרו הכשרת האברכים מלמד אותנו האדמו"ר מפיאסצנה שעל הלומד לדמיין את הסיפור המקראי על מנת "לחיות אותו" וכך להפיק ממנו יותר תועלת. בספר זה הוא מבהר את משנת החסידות וחידושיה ומנסה לתת כלים לקורא כיצד להתחבר למשנת החסידות, ולהגיע לרמה הרוחנית שהיא דורשת.

המטרה אותה מציג האדמו"ר בספרו הכשרת האברכים הינה גילוי הנפש הישראלית באדם. גילוי הנפש הינו התנאי והמבוא לכל עבודת ה' והחסידות. גילוי הנפש הינו מדרגה ראשונה בגילוי רוח הקודש. במדרגה זו הנשמה מתגלית לאדם ומדריכה אותו. ההתרגשות הינה ראשית התגלות הנפש. על האדם להיות מסוגל להתרגש בכל עת כרצונו. הספר הכשרת האברכים מגלה לנו שמצבו הבסיסי של האדם הינו שאינו מכיר את התגלויות נפשו.

 

תוכן הספר הכשרת האברכים

שניים מהנושאים המרכזיים בכל ספרי האדמו"ר מפיאסצנה ובתוכם גם הספר הכשרת האברכים הם "חיזוק המחשבה" ופיתוח הדמיון, שהם תנאים לעורר רגישות יתר לנוכחות הבורא בעולם, לחוויה הרוחנית ולמציאות הקודש. בהסתמך על רעיון זה קרא רבי קלונימוס ל"קבוצות העבודה" שלו, ולספרו הראשון, "בני מחשבה טובה". האמצעי העיקרי לחיזוק המחשבה על פי רבי קלונימוס הוא תרגילי דמיון מודרך בנושאים מגוונים, שדרכם אמור החסיד להגיע להתרגשות ולהתלהבות בעבודתו. כמה תרגילים קצרים נמצאים בבני מחשבה טובה, והנושא נידון בהרחבה יתירה בספר הכשרת האברכים.

parlez en à vos amis 'הכשרת האברכים'

Les clients qui ont acheté le livre "הכשרת האברכים", ont aussi consulté les livres suivants:

אש קודש

אש קודש

Ajouter a l'étagère prix: 38 ₪
דרך המלך

דרך המלך

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement