Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

חומש הראי"ה - ויקרא החדש

הספר חומש הראי"ה ויקרא - ליקוטים מכתבי הראי"ה והרצי"ה על פרשיות השבוע, לספר ויקרא, מכיל ליקוטים מכתביו של אור ישראל וקדושו הכהן הגדול מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. חומש מפואר שענה על הצורך האדיר המצוי כיום בציבור ללימוד דבריו של הרב זצ"ל על סדר פרשיות השבוע.

פרויקט חומש הראי"ה

חומש הראיה הינו פרוייקט חדשני מבית ישיבת "אור וישועה" בחיפה. במשך שבעים וחמש השנים מאז פטירתו של הרואה הגדול, הרב קוק זצ"ל, נכספו תלמידיו ושומעי משנתו ללמוד את דבריו על פסוקי התורה. עד כה, למרבה הפלא, לא נכתב עדיין חיבור שריכז את דבריו של הרב זצ"ל מכל כתביו על פסוקי התורה.

ישיבת "אור וישועה" נרתמה לפרוייקט ובעידודו של ראש הישיבה, הרה"ג אליהו רחמים זייני שליט"א, לקחו תלמידי הישיבה על עצמם ללקט מכל כתבי הרב שיצאו לאור את הפסקאות המתייחסות לפסוקי התורה. בשלב השני נערכו הדברים על ידי הרב חגי לונדין, ר"מ בישיבה; והרב יאיר רמר, רב היישוב חרישה, והוספו להם מקורות נוספים מכתביו של הרב צבי יהודה זצ"ל. כמו כן הוסף מפתח נושאים מפורט בסוף החומש. התוצאה הינה חומש מפואר שענה על הצורך האדיר המצוי כיום בציבור ללימוד דבריו של הרב זצ"ל על סדר פרשיות השבוע.

חומש הראיה ויקרא הינו השלישי שיוצא לאור ובעז"ה במהלך השנתיים הקרובות יצאו כל ארבעת החומשים הנוספים; ובמהלך חמש השנים הקרובות - הנ"ך כולו.

המלצת הרב אבינר לחומש הראי"ה

יישר כוחם של הרב יאיר רמר והרב חגי לונדין על מלאכת קודש החשובה של סידור כתבי מרן הרב קוק ורבינו הרב צבי יהודה כפי מהלך הפסוקים על התורה בפרויקט חומש הראי"ה. זמן רב חיכינו למלאכה וכבר עברו שבעים וחמש שנה ולא הייתה לנו משנה סדורה של פירוש על התורה. היו כמה נסיונות אך לא הניבו פרי, ועתה יכולים אנו לברך על המוגמר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

אכן מצווים אנו ללמוד מקרא שנכנס לנשמתנו דרך הצינור העליון (אורות התורה א א) וכך למדנו מפי רבינו הרב צבי יהודה להתהלך בדרך "עומק הפשט" אותו אנו פוגשים ביצירה המופלאה של שני מחברינו, שהיא לא רק מלאכה אלא חכמה. בוודאי ימצאו בה אוצרות אורה כל הלומדים בה, הן תלמידי מרן הרב ורבינו, הן כל לומדי תורה שבעולם, הן קרובי תורה והן לעת עתה רחוקי תורה, הן לומדים בבית המדרש, הן חובשי ספסל האוניברסיטה. אני הדל כאשר ראיתי את הניצנים הראשונים, שמחתי שמחה רבה, וחיזקתי את המחוזקים וזרזתי את המזורזים להוציא מתחת ידם מלאכה שלמה; וכאשר עברתי על הדברים אורו עיני ואמרתי זה היום קיוינו לו פירוש 
על התורה כתורת ארץ ישראל יושיענו; ערוך בחכמה ודעת, לא קרעים קרעים אלא כל פעם עניינים שלמים. וכשם שזכינו לפירוש על ספר בראשית, נזכה לפירוש עד תום כל המקרא. 

החותם לכבוד התורה,
(הרב) שלמה חיים הכהן אבינר

parlez en à vos amis 'חומש הראי"ה - ויקרא החדש'

Les clients qui ont acheté le livre "חומש הראי"ה - ויקרא החדש", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement