Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

אגרות הראיה חלק ה

   Editeur: מוסד הרב קוק

אגרות הראי"ה חלק ה' , הרב אברהם הכהן קוק

הספר אגרות הראי"ה חלק ד' של הראי"ה קוק הינו קיבוץ מכתבים ואגרות הלכתיות, ציבוריות, הגותיות, ואישיות. מהווה המשך לסט אגרות הראי"ה 4 כר'


מתוך ההקדמה לספר אגרות הראי"ה חלק חמישי:
בחסדי ה' כי לא תמו זוכים אנו להגיש כרך נוסף מרגרותיו של מרן הרב אבהרהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. מלאכת הקודש של איסוף האגרות, עריכתן והבאתן לדפוס המבררת מקחו של צדיק, נעשתה בחרדת קודש ובאחריות מרובה ובתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו. 

כשמונים שנים אחרי פטירת מרן הרב זצ"ל בשנת תש"ג , יצא לאור בעריכה חדשה כרך א' של אגרות, ונקרא בשם "אגרות הראי"ה" ובו אגרות מהשנים תרמ"ח -תר"ע. בשנת תש"ו יצא כרך ב' של האגרות ובו אגרות מהשנים תרע"א – תרע"ה. בשנת תשב"ה יצא החלק השלישי של אגרות הראי"ה בהוצאת מוסד הרב קוק. לאחר פטירת רבינו הרצי"ה זצ"ל נטל על שכמו הרב יעקוב הלוי פילבר שליט"א את מלאכת הקודש של עריכת כרך ד' של האגרות, ובו אגרות מהשנים תר"פ-תרפ"ה. ספר זה יצא בשנת תשד"מ בהוצאת מכון הרצי"ה .

איסוף האגרות וליקוטן - בסיסו של ספרנו הוא אגרות (לרוב העתקיהם של טיוטות) שנמצאו בבית רבינו, הרב צבי יהודה זצ"ל . ומשם הגיעו למכון הרצי"ה ויצאו ע"י הרב פילבר במהדורה הקודמת. אגרות ד . לאחר שהיה בידינו חומר זה ,פנינו לארכיונים שונים , בראש ובראשונה למרכז התיעודי של "בית הרב ".


parlez en à vos amis 'אגרות הראיה חלק ה'

Les clients qui ont acheté le livre "אגרות הראיה חלק ה", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement