Editeur: Mosad Harav Kook

Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)
Mosad Harav Kook

במשך שנות קיומו הוציא “מוסד הרב קוק” למעלה מ-2000 ספרים בכל מקצועות היהדות, ספרים שהפכו לנכסי צאן ברזל לארון הספרים היהודי וכמעט ואין ספריה ביתית שאין בה מספרי “מוסד הרב קוק“. בין הספרים הרבים ראוי לציין את המפעלים הגדולים: מקראות גדולות “תורת חיים” פירושי הראשונים על חמשה חומשי תורה 7 כרכים, “דעת מקרא” פירוש מדעי תורני לנ”ך 30 כרכים, כתבי הרמב”ם: “רמב”ם לעם” 20 כרכים, “פירוש המשנה” 3 כרכים, “כתבים רפואיים” 4 כרכים, “אגרות הרמב”ם”, “ספר המצוות”, “ילקוט שמעוני”, “חידושי הריטב”א” על הש”ס 20 כרכים, “חידושי הרשב”א” על ש”ס 17 כרכים, “חידושי הר”ן” על הש”ס 8 כרכים, “תוספות הרא”ש” על הש”ס 8 כרכים, כל כתבי הראי”ה קוק זצ”ל 19 כרכים, “ערוך השלחן העתיד” 8 כרכים, כתבי הרב הרצוג ועוד.

En Réduction
אוצר התורה 5 כר'

אוצר התורה 5 כר'

Ajouter a l'étagère Special: 280 ₪ 229 ₪
est revenue en stock
אורות כיס

אורות כיס

Ajouter a l'étagère prix: 23 ₪
En Réduction
סט דעת מקרא

סט דעת מקרא

Ajouter a l'étagère Special: 848 ₪ 1147 ₪
est revenue en stock
אורות

אורות

Ajouter a l'étagère prix: 40 ₪
הכוזרי השני

הכוזרי השני

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪
מבית לפרוכת

מבית לפרוכת

Ajouter a l'étagère prix: 49 ₪
כתבי רמב"ן

כתבי רמב"ן

Ajouter a l'étagère prix: 155 ₪
En Réduction
ישראל תורה ציון

ישראל תורה ציון

Ajouter a l'étagère Special: 59 ₪ 69 ₪
אמרי נועם

אמרי נועם

Ajouter a l'étagère prix: 59 ₪
En Réduction
דרישת ציון

דרישת ציון

Ajouter a l'étagère Special: 90 ₪ 121 ₪
איש האמונה

איש האמונה

Ajouter a l'étagère prix: 42 ₪
אגרות הרמב"ם

אגרות הרמב"ם

Ajouter a l'étagère prix: 59 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement