Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

פרקי אבות פירוש ישראלי חדש

   Editeur: ידיעות ספרים

פרקי אבות פירוש ישראלי חדש

אביגדור שאנן

"פרקי אבות" הוא אוסף של אמרות חכמה ומוסר הכולל את דבריהם של עשרות חכמים, אשר התבוננו סביבותיהם בעין בוחנת והצביעו בלשון חדה ותמציתית על הדרך שראוי לאדם ללכת בה. מאות פירושים נכתבו במהלך השנים על חיבור קצר זה, בכל התפוצות ישראל ומחוצה לו גם יחד. "פרקי אבות - פירוש ישראלי חדש" מכוון אל הקורא הישראלי ומבקש ליצוק יין ישן ועתיק זה בקנקנן חדש, כשעל שלושה דברים הוא עומד: על פירוש בהיר שיסודו בממצאי המחקר והידע המצטבר של הדורות האחרונים; על דיונים המקשרים את דברי המסכת אל החברה הישראלית ומוסדות המדינה, אל לוח השנה היהודי והישראלי ואל השפה העברית ואתרי הארץ; ועל יצירות אמנות המשולבות במהלך הדברים ומעניקות להם פירוש מרהיב עין. הספר פתוח לרווחה וכל הרוצה ללמוד מחכמת כל הדורות - יבוא וילמד.

פרקי אבות פירוש ישראלי חדש, אביגדור שאנן

parlez en à vos amis 'פרקי אבות פירוש ישראלי חדש'

Les clients qui ont acheté le livre "פרקי אבות פירוש ישראלי חדש", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement