Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מעשי אבות - כיס

הספר מעשי אבות - ביאור קולח למסכת אבות ותיאור קורות חייהם ופועלם של התנאים המופיעים במסכת, בפורמט כיס בכריכה רכה. 

חיבה גדולה ויתרה גילו למסכת אבות גדולי התורה בכל הדורות ועטרוה במאות פירושים. מעשי אבות מציג בפני הקורא ביאור על דרך הפשט למסכת זו ומתאר בהרחבה את תולדות חייהם ופועלם של התנאים המופיעים בה- דבר המאפשר לקורא לפגוש ולהכיר את עולמם של תנאים קדושים אלו. כל זאת נכתב בסגנון צח ובשפה עממית השווה לכל נפש. לספר מעשי אבות מצורפת מפה צבעונית של קברי התנאים המופעים בו. 

מסכת אבות בניגוד לשאר מסכתות המשנה ריקה מדינים והלכות ומלאה במאמרי מוסר, מידות טובות ודרך ארץ שנמסרו על ידי גדולי החכמים בישראל במשך תקופה של כחמש מאות שנה- מימי שמעון הצדיק ועד אחרי חתימת המשנה.

רקע למסכת אבות

מן המפורסמות הוא ש"דרך ארץ קדמה לתורה". רעיון זה מלמדנו שהתנהגות נאותה, כבוד לכל אדם באשר הוא אדם ומוסריות בסיסית הם תנאים הכרחיים לקבלת התורה. הם המסד שעליו ניתן לבנות קומות נוספות של שאר רוח, ולמעשה הם אינם רק תנאים מקדימים לקבלת התורה, אלא הם התורה עצמה, שכל עניינה לצרוף ולזקק את האדם ואת החברה.

ברוח זו כתובה מסכת אבות, אוסף דברי המוסר והחוכמה היהודי המפורסם ביותר. במסכת אבות ניתן למצוא את שורשיו של כל רעיון מוסרי המובא בכתביה השונים של המסורת היהודית. לפיכך עיון במסכת זו דומה ללימוד יסודות המחשבה המוסרית היהודית לדורותיה, לימוד שלא נס לחו גם לאחר אלפי שנים.

 

parlez en à vos amis 'מעשי אבות - כיס'

Les clients qui ont acheté le livre "מעשי אבות - כיס", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
שמע בני ב

שמע בני ב

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement