Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

עוז וענווה: הגותו של הרב יוסף דוב סולוביצ'יק

   Editeur: קורן

עוז וענווה: הגותו של הרב יוסף דוב סולוביצ'יק, הרב ראובן ציגלר, כריכה קשה, עברית.

הרב יוסף דוב סולוביצ‘יק היה מגדולי ההוגים, הלמדנים והמנהיגים היהודים במאה העשרים. חייו היוו גשר בין עולמות: מהיהדות השורשית במזרח אירופה עד מעוזי האקדמיה בברלין, ומלב המודרנה בארה״ב עד תקומת העם בישראל. הגותו, הניחנת במעוף ובעוצמה נדירים, חושפת את העומק הרעיוני הטמון בהלכה היהודית ואת הדרמה החווייתית שבקיומה. הרב סולוביצ‘יק דן באומץ, במקוריות ובכנות בסוגיות הקיומיות הפוגשות את היהודי המודרני המעורה בעולם. הבנתו המעמיקה במסורת היהודית, בהגות הכללית ובטבע האנושי איפשרה לו להגיע לתובנות מדויקות וחדשניות באשר ליחסו של האדם לקב״ה, לעולם ולעצמו.

הספר עז וענווה מנתח ומנגיש את מלוא היקף הגותו המרתקת, לרבות כתבים שבמשך שנים היו גנוזים באוצרו, ומעלה תובנות המאירות באור חדש גם את זמננו. בבואנו לעיין במחשבת הרב סולוביצ‘יק בספר עוז וענווה, אנו יוצאים למסע מרגש ודרמטי, ממש כנפשו הסוערת של הרב עצמו.

אודות מחבר הספר עוז וענווה- הרב ראובן ציגלר

הרב ראובן ציגלר הוא יו"ר המערכת בהוצאת קורן, עורך כתבי הרב סולוביצ'יק, וממייסדי בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון.

parlez en à vos amis 'עוז וענווה: הגותו של הרב יוסף דוב סולוביצ'יק'

עוז וענווה: הגותו של הרב יוסף דוב סולוביצ'יק
Cliquez sur l'image pour agrandir

עוז וענווה: הגותו של הרב יוסף דוב סולוביצ'יק

Ajouter a l'étagère prix: 67 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "עוז וענווה: הגותו של הרב יוסף דוב סולוביצ'יק", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement