Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

להאיר - על סידור התפילה

   Editeur: יפה נוף

הספר להאיר - על סידור התפילה מכיל פנינים מאירים וסיפורים מופלאים על סידור התפילה מאוצרו של הרב יחיאל מאיר צוקר שליט"א. הספר בנוי על סידור התפילה לא בכדי. למילים הנאמרות יום יום כח כביר, עוצמתי. טמונים בהן כל יסודות הנחוצים לקיומו הרוחני של האדם החפץ לחיות חיים של דבקות בבוראו, חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמים.

תוכן הספר להאיר - על סידור התפילה

מסופר על האדמו"ר בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, שנשאל פעם על ידיד רופאו "במה עוסק כבודו" והאדמו"ר השיב "כל חיי הנני עמל לבנות גשר שיחבר בין המח ובין הלב!" לכשתמצי לומר, זוהי מטרתו של ספר זה.

בדורנו עוסקים רבות בהקנית 'ידיעות'. המח מלא באידישקייט, במוסר וביראת שמים. אולם מה עם הלב? לעתים נראה, כי אנחנו שוכחים שאחרי ה"וידעתם היום" יש להמשיך אל "והשבת אל לבבך", לבנות את הגשר בין המח ללב.

מי שנזדמן פעם לאחר מדרשותיו של המגיב הרב יחיאל מאיר צוקר שליט"א חש כיצד הולך ונבנה לנגד עינו גשר מופלא זה, בנוי מקורות ארזים אשר נטעו אבותינו וחישוקיו זהב עשויים באמת וביושר, מדברי רבותינו גדולי המוסר, ותוכו רצוף אהבת ה' ויראת שמים טהורה.

בידי אמן ובנופת צופים, מנחיל הוא לצעירים כמו לזקנים את "נעם יראתך". האהבה והיראה הצועדות שלובות זרוע, מוקפות בעמוד אש של אמונה בוערת. כך נבנה הגשר המופלא שבין המוח והלב, השכל והרגש, ומודלקת שלהבת הקודש שתהא עולה מאליה.

 

 

 

 

parlez en à vos amis 'להאיר - על סידור התפילה'

Les clients qui ont acheté le livre "להאיר - על סידור התפילה", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
הליכות עולם

הליכות עולם

Ajouter a l'étagère prix: 65 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement