Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

דעת תבונות - פירוש אור הדעת

   Editeur: פלדהיים

הספר דעת תבונות עם פירוש אור הדעת, בהוצאת פלדהיים. ספר 'דעת תבונות' של הגאון המקובל רבנו הרמח"ל עם פירוש אור הדעת מאת הרב בנימין אפרת, מנוקד, בתוספת תיקונים והגהות.

אודות הספר דעת תבונות

דעת תבונות הינו מספרי היסוד של רבי משה חיים לוצאטו הרמח"ל, עוסק בחכמת הקבלה, המכונה גם "חכמת האמת". אלא שבשונה מספריו האחרים, בדעת תבונות כמעט ולא ניתן לזהות כי מוסברים בו יסודות החכמה. הספר כתוב בלשון של "פשט", דהיינו, הוא מדבר אמנם על דברים מופשטים כמו הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, אך בצורה פשוטה, נגלית, וללא מושגים וביטויים קבליים. אך כאמור, בספר דעת תבונות מוצפנות יסודות חכמת הקבלה כמעט כולן, באופן שמפליא איך נכתב ספר שלם, מפורט, באופן בו לא מתגלה פנימיותו. פנימיות זו, פורש הרמח"ל בחיבור נפרד, הנקרא "כללים ראשונים". שם מפרש הרמח"ל כל פיסקה שכתב בדעת תבונות, אך במובנה הקבלי העמוק. לצד האמור לעיל, ספר דעת תבונות הוא מבחינה מסוימת עולה בחשיבותו על הכללים ראשונים, ואפילו שאר חיבורי הרמח"ל. לשם הבנת העניין, יש לדעת שספרות הקבלה מתחלקת לשני חלקים עיקריים. משל, ונמשל. חלק ה"משל" הוא תיאוריים סימבוליים, גרפיים, שמפרטים את ענייני החכמה. חלק ה"נמשל" הוא ההסבר לנאמר באופן סימבולי, באופן שלכל מושג במשל יש את הנמשל, שמבאר עניינו בהנהגה.

ובחזרה לאמור, ספר דעת תבונות אמנם כתוב בצורה פשטית, אך צורה זו מאפשרת גם לכתוב את חלק ה"נמשל" החשוב יותר. בסיכום קצר ניתן לומר שאפשר לראות בו ספר אפשרי ללימוד, ועמוק כאחד.

 

parlez en à vos amis 'דעת תבונות - פירוש אור הדעת'

דעת תבונות - פירוש אור הדעת
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר דעת תבונות - פירוש אור הדעת תמונה שניה- הספר דעת תבונות - פירוש אור הדעת

דעת תבונות - פירוש אור הדעת

Ajouter a l'étagère prix: 67 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "דעת תבונות - פירוש אור הדעת", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement